ผู้บริหารของโรงเรียน

นายวุฒิไกร  วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรัญชัย  ใจมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
(ครู ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน)

นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ผลงานความสำเร็จ

จุลสารของโรงเรียน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด 

ในวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 ได้แก่

      ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

      ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

      ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน