การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

The 16th RSU National Graduate Research Conference

19 August 2021.....at Rangsit University>

ดำเนินการโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

เจ้าภาพร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

หลักการและเหตุผล

การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการจัดหาเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผนทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนต่อสังคมและผู้สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการการนำเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดการประชุมวิชาการครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ทุกบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ จำนวนอย่างน้อย ๒ ท่าน ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review) ทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมฯ จะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณาบทความและนำส่งทางอีเมล์ที่แจ้งในระบบ เมื่อผลงานวิจัยได้นำเสนอโดยผู้วิจัยตามเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร ๑ ใบต่อเรื่องและตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัย และเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

รูปแบบของการประชุมฯ

  • พิธีเปิดการประชุม

  • การเสวนา/บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ

  • การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายในระบบ Online Conference