กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม   ☛    หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 


หลักสูตร สนุกคิดกับการพิชิต Smart Home 

หลักสูตร โค้ดดิ้งสนุกด้วยแอปพ็อกเก็ตโค้ด 
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตร โค้ดดิ้งสนุกด้วยแอปพ็อกเก็ตโค้ดหลักสูตร การประยุกต์ใช้ IoT สำหรับเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer 


ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ IoT สำหรับเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer 


การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม