เลือกช่องทางในการเรียน

Online : ครูผู้สอนจัดการเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

On Demand : นักเรียนเรียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน

On Air : นักเรียนเรียนด้วยตัวเองผ่านการออกอากาศทาง TV

On Hand : เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร