การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

(Applying Technology to Increase Productivity)

KM 2018

  1. การพัฒนาระบบจองรถ โดยใช้ Google Applications (Developing a Car Reservation System using Google Applications)
  2. การประยุกต์ใช้ Google Calendar ในงานสำนักงาน
  3. การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำการใช้ Google Form, Google Calendar, และ Google Drive ให้กับนักศึกษาและอาจารย์

KM 2017

  1. จดหมายเวียน (Mail Merge)
  2. แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)
  3. เว็บไซต์อย่างง่าย (Google Site)

KM 2016 การพัฒนาการสื่อสารเพื่องานบริการที่ดี

KM 2015 แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานเพื่อลดข้อพิดพลาดในการดำเนินงาน ( กระบวนการด้านนโยบายและแผน, การเงิน, พัสดุ)

KM 2014 การบริหารจัดการงานและสร้างสุขในการทำงาน