Blwyddyn 6 / Year 6

Gwybodaeth i rhieni / Information for parents


Croeso i wefan Blwyddyn 6 Rhydywaun! / Welcome To The Rhydywaun Year 6 Page!

Newyddion / News (Diweddarwyd / Updated 06/09/22)

Diwrnod Cyntaf! / First Day!

Edrychwn ymlaen at groesawu'r disgyblion yn i'r ysgol ar ddydd Iau 8 Medi, ac i symud i mewn i’r bloc newydd! Bydd angen pecyn cinio ar gyfer yr wythnos gyntaf.

We look forward to welcoming pupils on Thursday 8 September, and to moving into the new block! Pupils will need a packed lunch for the first week.

Gwybodaeth Mis Medi / Information regarding September

Llythyr i rhieni yma! / Letter to parents here!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Archebion Cit Chwaraeon - Macron / Sports Kit Orders - Macron

Cliciwch Yma / Click Here

_____________________________________________________________________________________________________________________

Gwersi Offerynnol / Music Lessons

Gweler y wybodaeth isod
Please see the information below regarding music lessons

Llyfryn Gwersi Offerynnol 2022-2023 Lliw.pdf
Ffurflen Gofrestru 2022-2023 Registration Form Lliw (1).pdf

Map Ysgol / School Map


Map Ysgol 2022-23.pdf

Page is live! Tudalen yn fyw!Llyfryn i Rieni Newydd 2022.pdfHandbook - Llawlyfr

Parent's Handbook - This document contains the information you will require for September.

Llawlyfyr Rhieni - Gweler y ddogfen am wybodaeth ar gyfer Mis Medi.

Mrs Leana Stansfield-Davies

Head of Progress and Welfare Yr.7 /
Pennaeth Cynnydd a Lles Bl.7

Cysylltwch â Mrs Stansfield-Davies ar leanastansfield@rhydywaun.org

Contact Mrs Leana Stansfield-Davies at leanastansfield@rhydywaun.org

Class_Charts_for_parents_guide.pdf

Parents Guide to ClassCharts

Gwybodaeth ar ClassCharts

Cwestiwn gan ddisgybl Bl.6? Question from a Yr.6 pupil?

Submit it using thw form below. Staff will be posting videos to answer the most popular questions!

Ffurflen Cwestiwn / Question Form

Free School Meals & Uniform Grants

The pandemic has had a financial impact on many families. We are keen to ensure that every family is receiving the financial support they are entitled to. If there has been a recent change to your family's financial circumstances you may be entitled to claim free school meals, and a school uniform grant for your child/children. Follow the link below to make your claim. If you have any questions, please contact the school reception on 01685 813500.

Claim Free School Meals

Mae'r pandemig wedi cael effaith ariannol ar nifer o deuluoedd. Rydym yn awyddus i sicrhau bod pob teulu yn derbyn y cymorth ariannol sy'n haeddiannol iddynt. Os oes newid wedi bod yn ddiweddar yn eich amgylchiadau ariannol, mae'n bosib y gallwch hawlio prydiau ysgol am ddim, gan gynnwys grant gwisg ysgol, i'ch plentyn/plant. Gallwch ddilyn y ddolen isod i wneud cais, neu cysylltwch â'r swyddfa am fwy o wybodaeth ar 01685 813500.

Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim


Gweld yr Ysgol / See the School!

Taith Ysgol Medi 2020.pdf

Cyflwyniad Taith Ysgol/ Presentation Tour of the School


Fersiwn pdf o'r fideo

Pdf version of the video

Map or Ysgol Medi 2020.pdf

Map o'r Ysgol/

Map of the School


Map Medi 2020 - sylwch newid i floc 6ed

September 2020 map - note changes to the 6th form block

YouTube Pontio Rhydywaun
Rhydywaun Transition YouTube Chanel

Gwisg Ysgol / School Uniform

Cysylltwch gyda'r siopau isod ar gyfer archebion ar lein - Manylion am wisg ysgol yn y llawlyfr rhieni uched!

Contact the suppliers below for orders - More information regarding the school unifrom can be found in the Parent's Handbook.

Trina's Aberdare - 3 Canon St, Aberdare CF44 7AT - 01685 881500
Treharris Sportsgear and Uniform - 44 Perrott St, Treharris CF46 5ET - 01443 410327
Jeanette's Hirwaun - 78 High St, Hirwaun, Aberdare CF44 9SW - 01685 810064

Gwersi offerynnol / Instrumental lessons

Manylion i gwblhau a ddychwelyd i Swyddfa yr Ysgol

Detail to complete and return to the School Office

Llyfryn Gwersi Offerynnol 2020-2021.pdf
Cytundeb Gwersi Offerynnol 2020-2021.pdf

Cysylltu / Contact

If you require any further information regarding to the transition process, contact Mr Arwel James.

Am fwy o wybodaeth ar y broses trosglwyddo, cysylltwch gyda Mr Arwel James

arweljames@rhydywaun.org

Cefnogaeth - YEPS - Support

Gweithiwr ieuenctid Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun yw Geraint Evans. Mae'n gallu cynnig cymorth ac arweiniad i unrhyw ddisgybl/teulu sydd yn teimlo'n isel, neu'n bryderus am y sefyllfa bresennol. Cysylltwch â YEPS ar yeps@rctcbc.gov.uk neu drwy alw 01443 281436.

Am fwy o fanylion welwch yma: https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/YouthClubsandActivities/YouthServiceYEPS

Mae yna ystod o wybodaeth o gymorth i bobl ifanc, a hefyd, rhaglen wythnosol o weithgareddau digidol i fwynhau ar www.wicid.tv, dyma'r linc am wythnos 6

https://www.wicid.tv/yeps-virtual-activity-programme-week-6/"

Geraint Evans is the Youth Worker based at Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun. He can offer support and guidance for any pupil if they are feeling down, more withdrawn than normal, not leaving their bedroom or struggling with the current situation. If so, please contact yeps@rctcbc.gov.uk or call 01443 281436.

Further details are available here: https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/YouthClubsandActivities/YouthServiceYEPS.aspx

There is also a range of information to support young people and a weekly virtual activity programme to get involved with on Wicid.tv

Here is the link for week 6

https://www.wicid.tv/yeps-virtual-activity-programme-week-6/"

Dilynwch Bl.7 ar Drydar / Follow Yr.7 on Twitter!

@bl7rhydywaun

Online Payments / Taliadau Ar-lein

Use the link below to make paymets for to school

Defnyddiwch y linc isod i wneud daliadau i'r ysgol.

On-line Payments to RCT / Taliadau ar-lein i RhCT