Bibliotek i beredskap

Här började det!

Att biblioteken har en viktig roll att ta i händelse av kris, krig eller höjd beredskap är fastslaget. Kompetenssatsningen Bibliotek i beredskap samordnades av regionbiblioteken i Norrbotten och Västerbotten.


Det finns många ingångar till att jobba med beredskap, allt från den demokratiska till den mer handgripliga. Samverkan i en mängd olika former - med frivilliga försvarsorganisationer, studieförbund, kommunala huvudmän och en mängd andra aktörer - är centralt för att lyckas vara beredda i en tid av vacklande demokratiska värderingar, informationspåverkan och en medievardag där alla får allt svårare att identifiera en tydlig avsändare. 


Under denna kompetenssatsning använde vi oss av fiktionen som en ingång till bibliotekens beredskapsarbete, genom att anlita två författare vars noveller utspelade sig just i våra län. Berättelserna fokuserade på hur biblioteken och dess uppdrag avspeglades i den kris som pågår/pågick i de respektive världsbyggena.


Att definiera vad allmänheten och alla dess för biblioteken prioriterade målgrupper behöver när det kommer till MIK, medie- och informationskunnighet, ser ut att vara det mest långtgående sättet för biblioteken att jobba med beredskap. Det betyder att personal på biblioteken ständigt behöver bli ännu skickligare på att stärka allmänheten i dess roll som första linjens försvar mot skadlig informationspåverkan. På detta sätt stärks också demokratin i Sverige, och biblioteken som möjliggörare och arena för det demokratiska uppdraget.


Kompetenssatsningen Bibliotek i beredskap avslutas i mitten av juni 2024. För ytterligare stöd i de kommunala biblioteksverksamheterna: vänd er till ert regionbibliotek. Delar av sajten kommer under sommaren att omarbetas och integreras i de ordinarie regionbibliotekens webbar. 


Välkommen dit så småningom!