Goede informatievoorziening is essentieel voor de zorg en berust op het gebruik van standaarden. Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus standaardisatie nodig. In Nederland zijn verschillende standaardisatieorganisaties actief. Deze organisaties streven naar een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland op basis van de standaarden die zij beheren. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam Standards Development Organizations – Nederland (SDO-NL).

''Wij streven naar maximale interoperabiliteit binnen verschillende zorgdomeinen en over standaarden heen''

Waarom SDO Nederland?

SDO-NL streeft naar maximale interoperabiliteit binnen verschillende zorgdomeinen en over standaarden heen. De standaardisatie-organisaties stemmen hun activiteiten op elkaar af om zo het gebruik van standaarden eenvoudiger en transparanter te maken. Het gaat erom dat de verschillende processen naadloos op elkaar aansluiten. Ook willen de organisaties voorkomen dat er overlap is of dat er hiaten ontstaan. Op deze manier ervaart de gebruiker van zorginformatiesystemen dat gegevens over de patiënt soepel en op juiste manier gedeeld worden.

SDO-NL richt zich met name op de ontwikkelingen in Nederland, maar stemt waar van toepassing continu af met internationale 'moeder' organisaties. Dit doet zij om ervoor te zorgen dat de standaarden in Nederland een internationaal karakter behouden en om zo min mogelijk af te wijken van internationale afspraken. Dit zorgt er weer voor dat zorginformatie ook buiten de Nederlandse grenzen uitgewisseld kunnen worden wanneer de patiënt zich in het buitenland bevindt.

Het hoofddoel van de samenwerking is het helpen creëren van een omgeving waarin het standaardisatie debat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden. En om ervoor te zorgen dat SDO-leden op de hoogte blijven van (elkaars) initiatieven op het gebied van standaardisatie. SDO-NL geeft via de expertgroep input aan het Informatieberaad Zorg onder regie van het ministerie van VWS.

Partners

GS1 Nederland is een not-for-profit organisatie en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. GS1 biedt internationale standaarden voor unieke identificatie en voor het vastleggen en delen van gegevens door middel van barcodes, centrale artikeldatabases en elektronische berichten. Binnen de gezondheidszorg is GS1 o.a. actief met traceerbaarheid medische hulpmiddelen en toedieningsregistratie geneesmiddelen.

Met GS1 barcodes en GS1 Data Source Healthcare (onderdeel van het Global Data Synchronisation Network - GDSN) kunnen we helpen voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving zoals de afspraken 'Eenduidige codering medische hulpmiddelen' (ADC), registratie in het LIR, de Europese Medical Device Regulation (MDR) en de Falsified Medicines Directive (FMD).

HL7 staat voor Health Level Seven: de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. De HL7 standaard definieert diverse soorten gegevens in alle zorgdomeinen en zorgsectoren. De standaard wordt ontwikkeld en beheerd door de internationale HL7 organisatie, die in meer dan 30 landen actief is, in Nederland door de Stichting HL7 Nederland.

De missie van HL7 Nederland is om modellen en standaarden te leveren voor informatie-uitwisseling en meervoudig gebruik van informatie in de zorg door zorgverleners en patiënten. Hiermee ondersteunen wij de zorgsector bij het optimaliseren van de zorgprocessen, bij het bevorderen van kwaliteit en eenduidigheid in de zorg en bij de kennisuitwisseling tussen alle belanghebbenden, om de zorg voor en met patiënten en cliënten te verbeteren.

IHE een wereldwijde not-for-profit organisatie. Deze is ontstaan uit de frustratie dat in één en hetzelfde ziekenhuis beelden die op de ene afdeling gemaakt werden, niet gedeeld konden worden met een andere afdeling. Daarop hebben zorgverleners en leveranciers de handen ineengeslagen om dit probleem op te pakken. Op vrijwillige basis en onafhankelijk.

IHE helpt zorgverleners en leveranciers met een framework dat helpt bij het beschrijven van het probleem, het vinden van een technische oplossing, het bouwen en het testen. In dit framework worden standaarden, protocollen, en afspraken vastgelegd. Dit zorgt voor interoperabiliteit tussen systemen. Dankzij deze aanpak wordt inmiddels wereldwijd informatie van miljarden patiënten gedeeld.

NEN is het Nederlands Normalisatie-instituut en ondersteunt in Nederland het normalisatieproces, zowel op nationaal, Europees (CEN/CENELEC) en mondiaal (ISO/IEC) niveau. NEN kijkt vanuit een neutrale positie naar de onderwerpen waarover haar stakeholders afspraken willen maken (resulterend in NEN normen), waarbij het normalisatieproces open staat voor alle belanghebbenden (all-parties-concerned) en gebaseerd is op consensus (en daarmee draagvlak).

Pijlers binnen de gezondheidszorg:

  1. Informatievoorziening: informatiebeveiliging (NEN 7510, 7512, 7513, 7524, NTA 7516), standaarden voor eenheid van taal en techniek en uitwisseling van gegevens binnen de farmacie;
  2. Medische Hulpmiddelen met focus op de Europese Verordeningen waarbij Europese normen een belangrijke rol spelen in het aantonen van compliance met de gestelde wettelijke eisen;
  3. Kwaliteit van zorg met focus op kwaliteitsmanagement, patiëntveiligheid en ISO 9001/HKZ certificatieschema's voor verschillende deelsectoren in de reguliere zorg en welzijnssector.

Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Nictiz signaleert en adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en (toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen. Nictiz is betrokken bij grote landelijke programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de bron.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

In opdracht van het Ministerie van VWS en de WHO vertaalt, beheert en onderhoudt het RIVM de WHO gezondheidsclassificaties voor toepassing in gezondheidsinformatievoorzieningen in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen.

SNOMED CT (SNOMED) is een internationaal, medisch terminologiestelsel. Namens Nederland is Nictiz aangesloten bij SNOMED International. SNOMED International is een internationale non-profitorganisatie die terminologiestandaarden ontwikkelt en beheerd. Voor het gebruik van SNOMED in Nederland kunnen ziekenhuizen, ICT-leveranciers en andere organisaties een licentie aanvragen bij het National Release Center (NRC).

Vektis biedt bouwstenen en declaratiestandaarden om de operationele zorgprocessen slim en efficiënter in te richten. Vektis Streams standaardiseert informatie in breed toegepaste bouwstenen zoals het AGB-register enerzijds en informatie-uitwisseling op basis van berichtstandaarden anderzijds. Hierdoor verlopen processen zoals zorginkoop en -declaratie soepel en efficiënt. Daarmee draagt Vektis bij aan het verminderen van administratieve lasten en tegelijkertijd aan het verzamelen van waardevolle data. Vanuit Vektis Intelligence geven we op basis van data inzicht in het gebruik van de zorg.

Z-Index is intermediair in zorginformatie op maat en identificeert, structureert, verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en distribueert gegevens van zorgproducten via de G-Standaard. Deze gegevens ondersteunen het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten en worden gebruikt door alle zorgverleners, overheden en zorgverzekeraars in Nederland.


Voor wie is SDO Nederland?

SDO-NL omvat in de huidige samenstelling niet alle mogelijke spelers. SDO-NL staat dan ook open voor toetreding door andere standaardisatieorganisaties. De focus van SDO-NL ligt op standaardisatie binnen de gezondheidszorg, maar het overleg staat wel open voor relevante discussies over de bredere standaardisatieproblematiek voor zover deze invloed heeft op de zorg. Te denken valt aan de activiteiten van het Forum Standaardisatie en de ontwikkeling van elektronische identificatie voor burgers.

Wat is een SDO?

SDO staat voor Standards Development Organisation. Een SDO is een organisatie waarvan de primaire activiteiten zijn: het ontwikkelen, beheren, coördineren, afkondigen, herzien, wijzigen, heruitgeven, interpreteren van standaarden, profielen of normen die bedoeld zijn om de behoeften van een groep gebruikers in de zorg te bedienen. Een SDO heeft over het algemeen geen winstoogmerk en bestaat in het belang van de gebruikers van de standaarden.