โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

31 มีนาคม 2561 (วันลาสิกขา)

30 มีนาคม 2561

29 มีนาคม 2561

28 มีนาคม 2561

27 มีนาคม 2561

26 มีนาคม 2561

25 มีนาคม 2561

24 มีนาคม 2561

23 มีนาคม 2561

22 มีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561

20 มีนาคม 2561

19 มีนาคม 2561

18 มีนาคม 2561

17 มีนาคม 2561

16 มีนาคม 2561

15 มีนาคม 2561

14 มีนาคม 2561

13 มีนาคม 2561

12 มีนาคม 2561