การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มประเมินผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้แนบในการประเมินผลการสอน แบบที่1/แบบที่2

แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

จำนวนตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

จำนวนตำแหน่งทางวิชาการเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)