:>>ข่าวและประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน หน่วยทรัพยากรการเรียนรู้และอาคารสถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • เป็นหน่วยสนับสนุน การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และงานอาคารสถานที่ ต่างๆ ในการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ตามภารกิจการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • การจัดการห้องเรียนที่เหมาะสม วัสดุครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์

ลักษณะทางกายภาพของอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ

การจัดการอุปกรณ์กีฬา (กำลังปรับปรุง)

นวัตกรรม

บันทึกความเปลี่ยนแปลง

สถิติปริมาณขยะภายในอาคาร 5 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2565

ปฏิทินบันทึกกิจกรรม