:>>ข่าวและประชาสัมพันธ์  

ลักษณะงาน หน่วยทรัพยากรการเรียนรู้และอาคารสถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ "การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในอาคาร" ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปัตตานี จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยในอาคาร วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมแคแสด และลานหน้าอาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์  โดยพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรบรรยายจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปัตตานี ที่มาให้ความรู้กับ คณาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมรับฟัง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันอัคคีภัยให้กับ คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลักษณะทางกายภาพของอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ 

การจัดการอุปกรณ์กีฬา (กำลังปรับปรุง)

นวัตกรรม

บันทึกความเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือน

ปฏิทินบันทึกกิจกรรม