คู่มือ

ระบบที่ใช้งานบ่อย

เช็คคะแนนภาษาอังกฤษ

🌹 BMI Calculate

🌹 แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ AI-Google Gemini | @841iiprl

รายงานสารสนเทศผู้บริหาร

โครงสร้างงานสารสนเทศ


ผศ. ดร. บุษวรรณ หิรัญวรชาติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพผู้บริหารงานสารสนเทศ
Tel 074-286349

นายสมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานด้านระบบปฏิบัติการ(โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ)
Tel: 074-286315

Certified Google Educator Level 1 (GCE1)Certified Network From INTERLINK 1 | 2 | 3 | 4

นายภูวนาท คงแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์(โปรแกรมเมอร์)
Tel: 074-286318