งานสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คู่มือ

ระบบที่ใช้งานบ่อย

เช็คคะแนนภาษาอังกฤษ

รายงานสารสนเทศผู้บริหาร

โครงสร้างงานสารสนเทศ


ผศ.ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพผู้บริหารงานสารสนเทศ
Tel 074-286349

นายสมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานด้านระบบปฏิบัติการ(โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ)
Tel: 074-286315

Google Certified Educator Level 1 (GCE1)

นายภูวนาท คงแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์(โปรแกรมเมอร์)
Tel: 074-286318