หลักสูตรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาพหุศักยภาพ (แผนการศึกษาปกติ )

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท (แผนการศึกษาการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท )

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ (แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป )

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต