หลักสูตรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปกติ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต