อบรม GCP Online

GCP online สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.)

บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี

www.medtu.org/GCP/

CITI program (Collaborative Institutional Training Initiative at the University of Miami)

เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) **สามารถทำการลงทะเบียนโดยใช้ Participating Institutions เป็น Chulalongkorn University**

https://www.citiprogram.org

GCP online หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN

เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ที่ประกอบไปด้วย Module การเรียน 12 เรื่อง ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบของ the Code of Federal Regulations (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ ใช้เวลาทำประมาณ 6 ชั่วโมง

https://gcp.nidatraining.org

Protecting Human Research Participants; PHRP course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย National Institutes of Health (NIH)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักสูตรมีเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นจะมีแบบทบสอบสั้นๆ ให้ผู้เรียนเข้าไปทดสอบ ใช้เวลาทำประมาณ 3 ชั่วโมง

http://phrp.nihtraining.com

ปฏิทินพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

หมายเหตุ กำหนดวันพิจารณาโครงการวิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง