การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 2566

(Integrity and Transparency Assessment: ITA Online 2023)


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 25000     โทรศัพท์ 0-3721-1070Email : pra-school@pra.ac.th