การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  2566 

🏆 การบริหารงาน

☎️ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

🙎 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

🙂 การส่งเสริมความโปร่งใส

💡 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

🌞 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส