ว่าที่ ร.ต.อับดุลรอแม การีอูมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางสาวปพัสตร์พิชชา เสนประภารัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียามู

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายงานบริหารบุคคล