แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การมีส่วนร่วมของผู้รับบรการ