เกษียณอายุราชการ สพป.อบ.4 ปี 2564

เกษียณอายุราชการกลุ่มฯวารินชำราบ 3 ปี 2564

เกษียณ ผอ.สุดาวรรณ ไขแสง

ศูนย์วิชาการกลุ่มฯวารินชำราบ 3

นำเสนอกลุ่มวารินชำราบ 3 ปี 2564

ประธานกลุ่มนำเสนอ 2564

นำเสนอโรงเรียนบ้านโนนแดง 2564 (ก่อน ต.ค. 2564)

ประธานกรรมการฯโรงเรียนพูดถึงการเรียนการสอนช่วงโควิด

อวดเก่งด้านดนตรี โนนแดง 2564

อวดเก่งด้านกีฬา โนนแดง 2564

นำเสนอโรงเรียนบ้านโนนแดง 2564

นำเสนอเกษียณกลุ่มวารินชำราบ 3 ปี 2563

นำเสนอโรงเรียนคุณภาพตำบล 2563

นำเสนอโรงเรียนบ้านโนนแดง 2563

นำเสนอประชุมกลุ่มวารินชำราบ 3 ปี 2562

วันมหาธีรราชเจ้า

ประกันคุณภาพภายใน 2559

ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น

รายการมองรอบทิศ (10 ก.ย. 2557)

นำเสนอโรงเรียน 2555

ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอุบล

สัมภาษณ์ประกันคุณภาพ ป.โท มรภ.อุบล

ประเมิน กุญแจดอกที่ 1-5 การสอนแบบ BBL

วันเด็ก 2559

ภาวะผู้นำ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564


. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : กระดานถาม-ตอบ Q&A

O9 : Social Network


. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ

O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

O17 : E-Service


. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา

O43 : การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา