ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา

เรื่องแจ้งจากงานทะเบียนฯ ค่ะ

ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการยื่นขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกชั้นปีค่ะ ขอให้นักศึกษายื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่ห้องงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
ตามประกาศด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะ :)


ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีหน้าที่หลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสาธารณสุข และมีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ต้องบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร คุณธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้บริการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาพยาบาลต้องมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดประสบการณ์ที่ฝึกการปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาทักษะการคิดที่เป็นระบบ และทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยผู้สอนเป็นกัลยาณมิตร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งหวังให้บัณฑิตพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะสากล และทักษะชีวิต สามารถให้บริการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองได้ทุกระดับภาวะสุขภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ปณิธานฝ่ายวิชาการ

มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะสากล

นโยบายของฝ่ายวิชาการ

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์สภาการพยาบาล

2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างเสริมประสบการณ์จริง

3. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีพฤติกรรมเอื้ออาทร

4. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศ ในฝ่ายวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

5. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน

6. เร่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

7. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

เอกลักษณ์ของบัณฑิต

"คิดอย่างมีวิจารณญาณ บริการอย่างเอื้ออาทร"

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

"บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"