งานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ปณิธานฝ่ายวิชาการ

     มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะสากล

นโยบายของฝ่ายวิชาการ

     1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์สภาการพยาบาล

     2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างเสริมประสบการณ์จริง

     3. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีพฤติกรรมเอื้ออาทร

     4. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศ ในฝ่ายวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

     5. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน

     6. เร่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

     7. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

เอกลักษณ์ของบัณฑิต

      "คิดอย่างมีวิจารณญาณ บริการอย่างเอื้ออาทร"

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

     "บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" 

เพลง คนดีไม่มีวันตาย Version : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เพลง เทิดพระบิดา Version : สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (ฝ่ายวิชาการ) 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์. 0 3932 5781 ต่อ 1211 | โทรสาร. 0 3932 4379 | E-mail : academic_affairs@pnc.ac.th