งานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เพลง คนดีไม่มีวันตาย Version : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เพลง เทิดพระบิดา Version : สถาบันพระบรมราชชนก

ปณิธานฝ่ายวิชาการ

มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะสากล

นโยบายของฝ่ายวิชาการ

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์สภาการพยาบาล

2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างเสริมประสบการณ์จริง

3. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีพฤติกรรมเอื้ออาทร

4. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศ ในฝ่ายวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

5. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน

6. เร่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

7. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

เอกลักษณ์ของบัณฑิต

"คิดอย่างมีวิจารณญาณ บริการอย่างเอื้ออาทร"

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

"บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (ฝ่ายวิชาการ) 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์. 0 3932 5781 ต่อ 1211 | โทรสาร. 0 3932 4379 | E-mail : academic_affairs@pnc.ac.th