กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสาระท้องถิ่นใน ๘ กลุ่มสาระฯ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้

"ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" "สำนึกรักบ้านเกิด"

นโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ที่

ฐานการเรียนรู้ที่

ประมวลภาพการประเมินคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการประเมินคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) โดยใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาริการ ในรูปแบบการประเมินออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564

โดยท่านวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมรับการประเมินโดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

อ่านต่อได้ที่: https://pks.ac.th/news/pks_041025641510.html?fbclid=IwAR05elQP1_A7heXozaC32oYJIb0oyBAVIlWnuhM9OAoEjnKMn5gkIMdYmA