การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล

ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ
รายการ เสวนา หัวข้อ การส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย DLTV
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายสโมสอน หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายวัฒนกร ไชยพล หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แทน ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี