โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

จึงขอประกาศว่าโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับ    ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

I-Service /หน่วยงาน

กิจกรรมในโรงเรียน

วิดีโอ

โรงเรียนในเครือข่าย

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวไอที