About Us

พิมานเด็กเริ่มก่อตั้งจากอุดมการณ์ของมาสเตอร์มานพและแม่ครูเพ็ญศรี พิสุทธิพันธ์พงศ์ ที่อยากจะสร้างโรงเรียน และอยากจะดูแลเด็กๆ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่จัดตั้งขึ้น ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในชุมชน ให้มีความพร้อมในทุกด้านตามวัย ความสามารถและมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจัดตั้ง ณ เลขที่ 39 ป่าพร้าวนอก หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 มีชื่อว่า “สถานรับเลี้ยงและอบรมเด็กพิมานเด็ก” มีจำนวนนักเรียนรุ่นแรก 22 คน และ ปี พ.ศ. 2534 ได้ขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียน มา ณ ที่ตั้งในปัจจุบันเลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ทางโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ณ ปัจจุบัน โรงเรียนจะใช้ Outsource หลายแห่ง โดยมีโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของเซนต์จอห์น ช่วยสนับสนุนทางฝั่งของโรงเรียนอนุบาลพิมานเด็กได้ทุกๆ เรื่อง ในด้านดนตรีมีโรงเรียนปฤษฐาการดนตรี จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาช่วยสอน และมีพระอาจารย์จากวัดเจดีย์หลวงเข้ามาสอนเด็กในด้านศาสนาตามหลักวิถีพุทธ

ด้านวิชาการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในขณะเดียวกันทักษะชีวิตก็ต้องมีความพร้อมตั้งแต่เล็กๆ โดยในเรื่องของการฝึกสมาธิและจิตนาการ รวมไปถึงการคิดเลขเร็ว จะมีบุคคลากรจากสถาบัน MEIQ เข้ามาสอนจินตคณิตให้ ในด้านของภาษาอังกฤษ นอกจากหลักสูตรของทางเซนต์จอห์นแล้ว ทางโรงเรียนยังใช้หลักสูตร “My First English Adventure” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาจากอิสราเอล เพื่อให้ภาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารได้

การการพัฒนาเด็กควบคู่ไปด้วย การได้ใช้หลัก “Brain Base Learning (BBL)” ก็คือการที่เรียนรู้ด้านสมองของเด็ก เพื่อการดูแลที่ถูกต้อง และที่สำคัญของเด็กในวัยนี้สมองที่เจริญมากๆ คือสมองน้อย ที่อยู่ด้านหลัง จะควบคุมการเคลื่อนไหว การยืดหยุ่นร่างกาย ถ้าสมองส่วนนี้ทำงานดีจะควบคุมสมองส่วนหน้าที่ใช้สำหรับการคิด ความมีเหตุผล โดยจะมีการพัฒนาไปด้วยกัน

ติดต่อเรา :

222 หมู่ 2 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ 053-274 002