พิมานเด็กเชียงใหม่ โรงเรียนผู้นำยุคใหม่

Pimandek ChiangMai School

“นวัตกรรม We are Leaders :

สร้างเสริมภาวะผู้นำในตนเองของนักเรียนโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่”

โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) ประจำปี 2564

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับประเทศ” จำนวน 91 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง จำนวน 21 ผลงาน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 31 ผลงาน และระดับเหรียญทองแดง จำนวน 39 ผลงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/09/33424/

การรับรองสถานะ Lighthouse School

สถาบัน แฟรงคลินโควีย์ เอ็ดดูเคชัน (FranklinCovey Education) จากสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse School) ให้กับโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนนำ Leader In Me (ผู้นำในตัวฉัน) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน และสร้างผู้นำเยาวชนที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาใช้กับการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จอย่างโดดเด่น

ปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวนกว่า 5,000 แห่ง จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่ได้นำกระบวนการ The Leader In Me ไปใช้ในโรงเรียน แต่มีโรงเรียนเพียง 600 แห่งเท่านั้น พิมานเด็กเชียงใหม่เราก็ถือเป็น 1 ใน 600 โรงเรียน ที่สามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้และเกิดผลสำเร็จอย่างโดดเด่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบผู้นำที่วัดผลลัพธ์ในสามด้านหลัก คือ หลักการสอนภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมภาวะผู้นำ และการทำให้สอดคล้องกับการเรียน

กระบวนการ "Leader in Me" เหมาะกับ พ่อแม่ ครู นักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนที่ต้องการให้เด็กมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเป็นกระบวนการพัฒนาสถาบันการศึกษาอย่างครบวงจร (Whole School Process) ที่เพิ่งได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนด้านทักษะทางอารมณ์และสังคม (Social & Emotional Learning: SEL) ที่ดีที่สุดจากการสำรวจโรงเรียนทั่วสหรัฐฯ โดย Tyton Partners ในปีที่ผ่านมา

กระบวนการผู้นำในตัวฉัน

กระบวนการผู้นำในตัวฉันเป็นการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีภาวะผู้นำสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงในยุคสมัยใหม่นี้ โดยที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากกรอบความคิด ทุกคนนั้นมีจุดเด่น มีความสามารถเฉพาะตัวในการเป็นผู้นำในแบบของตนเองในเรื่องหนึ่ง ๆ กรอบความคิดนี้จะช่วยให้เรา ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อีกทั้งชุมชนเองสามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ในทุกด้าน

กระบวนการผู้นำในตัวฉัน ได้สอนหลักของการเป็นนำ วัฒนธรรมภาวะผู้นำ การปรับใช้ในด้านวิชาการที่ได้สอดคล้องกับหลักสูตร กระบวนการรายวิชาที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดการทำอย่างเป็นระบบ เป็นพื้นฐานในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น สร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียน

ขอบคุณจากคู่มือ: The Leader in Me หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse Rubric) มกราคม 2560

การรับรองสถานะโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน

โรงเรียนต้นแบบผู้นำเป็นมาตรฐานขั้นสูงที่มอบให้ทุกโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน แฟรงคลินโควีย์เอดูเคชันได้กำหนดหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงที่ถูกต้อง และสร้างผลลัพธ์ให้แก่โรงเรียน

โรงเรียนจะได้รับสถานะโรงเรียนโรงเรียนต้นแบบผู้นำ เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการ ผู้นำในตัวฉันอย่างดีเยี่ยม โดยต้องใช้หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ วัดผลลัพธ์ในสามด้านคือ หลักการสอนภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมภาวะผู้นำ และการทำให้สอดคล้องกับการเรียน โรงเรียนจะวัดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำคัญของโรงเรียนนั้น ๆ โดยโรงเรียนต้นแบบผู้นำถือเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่ดีสำหรับชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ

ขอบคุณจากคู่มือ: The Leader in Me หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse Rubric) มกราคม 2560

กระบวนการรับรองสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ

1. เพื่อให้ได้รับสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ โรงเรียนผู้นำในตัวฉันต้องปฏิบัติตามกระบวนการผู้นำในตัวฉันร่วมกับโค้ช และบันทึกความคืบหน้าลงใน แฟ้มผลงานผู้นำในตัวฉันออนไลน์

2. เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการนี้ 3-5 ปี โรงเรียนสามารถขอให้โค้ชประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับการรับรองสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse School) เพื่อประเมินว่าโรงเรียนมีศักยภาพพร้อมรับการประเมินอย่างเป็นทางการเพียงใด โดยในการตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบผู้นำอย่างเป็นทางการ คณะทำงานจะต้องเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจริง ๆ

3. ทีมตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบผู้นำต้องประเมินผลงานในแฟ้มผลงานออนไลน์ แล้วจึงเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน โดยต้องสังเกตทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนโดยรอบ ประเมินผลงานสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินผลงานของโรงเรียนเทียบกับหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ ซึ่งตามมาตรฐานแล้วโรงเรียนต้องมีผลงานตามหลักเกณฑ์ "ปฏิบัติปานกลาง" จึงจะผ่านการประเมิน

4. สถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำอย่างเป็นทางการจะได้รับการรับรองจากทีมผู้นำในตัวฉัน โดยสถานะนี้จะมีวาระ 2 ปี หลังจากนั้น โรงเรียนต้องรักษาสถานะด้วยการประเมินตนเองออนไลน์ เมื่อได้รับสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำครบสี่ปี คณะประเมินจะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจริงเพื่อประเมินและรับรองสถานะโรงเรียนอีกครั้ง การประเมินรับรองสถานะจะสลับระหว่างการประเมินออนไลน์และเข้าชมโรงเรียนจริงทุกสองปีตราบเท่าที่โรงเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้นำในตัวฉัน


ขอบคุณจากคู่มือ: The Leader in Me หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse Rubric) มกราคม 2560

พิมานเด็กเชียงใหม่ กับ Lighthouse School

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ได้รับการประเมินจาก อาจารย์ยุวเรศ ภูมิวัฒน์ , คุณอดิสัย มนะเวส และ Mr.Camon Chew Mak ทีมประเมินจากหลักสูตร Leader in Me เพื่อรับรองสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse School) จากสถาบัน Franklin Covey Education หน่วยงานผู้พัฒนาหลักสูตรสร้างภาวะผู้นำระดับโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้นำ Be Proactive ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ทุกคนได้ Synergize ผนึกพลังประสานความต่างเอาความสามารถที่มีของตนเองมาสร้างสรรค์งานในวันนี้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ขอชื่นชมยินดีกับผู้นำของเรา อันถือเป็นพลังใจในการทำงานเพื่อสร้างผู้นำต่อไป