พิมานเด็กเชียงใหม่ โรงเรียนผู้นำยุคใหม่

Pimandek ChiangMai School

กระบวนการผู้นำในตัวฉัน

กระบวนการผู้นำในตัวฉันเป็นการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีภาวะผู้นำสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงในยุคสมัยใหม่นี้ โดยที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากกรอบความคิด ทุกคนนั้นมีจุดเด่น มีความสามารถเฉพาะตัวในการเป็นผู้นำในแบบของตนเองในเรื่องหนึ่ง ๆ กรอบความคิดนี้จะช่วยให้เรา ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อีกทั้งชุมชนเองสามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ในทุกด้าน

กระบวนการผู้นำในตัวฉัน ได้สอนหลักของการเป็นนำ วัฒนธรรมภาวะผู้นำ การปรับใช้ในด้านวิชาการที่ได้สอดคล้องกับหลักสูตร กระบวนการรายวิชาที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดการทำอย่างเป็นระบบ เป็นพื้นฐานในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น สร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียน

ขอบคุณจากคู่มือ: The Leader in Me หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse Rubric) มกราคม 2560
การรับรองสถานะโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน

โรงเรียนต้นแบบผู้นำเป็นมาตรฐานขั้นสูงที่มอบให้ทุกโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน แฟรงคลินโควีย์เอดูเคชันได้กำหนดหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงที่ถูกต้อง และสร้างผลลัพธ์ให้แก่โรงเรียน

โรงเรียนจะได้รับสถานะโรงเรียนโรงเรียนต้นแบบผู้นำ เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการ ผู้นำในตัวฉันอย่างดีเยี่ยม โดยต้องใช้หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ วัดผลลัพธ์ในสามด้านคือ หลักการสอนภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมภาวะผู้นำ และการทำให้สอดคล้องกับการเรียน โรงเรียนจะวัดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำคัญของโรงเรียนนั้น ๆ โดยโรงเรียนต้นแบบผู้นำถือเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่ดีสำหรับชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ

ขอบคุณจากคู่มือ: The Leader in Me หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse Rubric) มกราคม 2560

กระบวนการรับรองสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ

1. เพื่อให้ได้รับสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ โรงเรียนผู้นำในตัวฉันต้องปฏิบัติตามกระบวนการผู้นำในตัวฉันร่วมกับโค้ช และบันทึกความคืบหน้าลงใน แฟ้มผลงานผู้นำในตัวฉันออนไลน์

2. เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการนี้ 3-5 ปี โรงเรียนสามารถขอให้โค้ชประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับการรับรองสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse School) เพื่อประเมินว่าโรงเรียนมีศักยภาพพร้อมรับการประเมินอย่างเป็นทางการเพียงใด โดยในการตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบผู้นำอย่างเป็นทางการ คณะทำงานจะต้องเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจริง ๆ

3. ทีมตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบผู้นำต้องประเมินผลงานในแฟ้มผลงานออนไลน์ แล้วจึงเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน โดยต้องสังเกตทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนโดยรอบ ประเมินผลงานสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินผลงานของโรงเรียนเทียบกับหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ ซึ่งตามมาตรฐานแล้วโรงเรียนต้องมีผลงานตามหลักเกณฑ์ "ปฏิบัติปานกลาง" จึงจะผ่านการประเมิน

4. สถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำอย่างเป็นทางการจะได้รับการรับรองจากทีมผู้นำในตัวฉัน โดยสถานะนี้จะมีวาระ 2 ปี หลังจากนั้น โรงเรียนต้องรักษาสถานะด้วยการประเมินตนเองออนไลน์ เมื่อได้รับสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำครบสี่ปี คณะประเมินจะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจริงเพื่อประเมินและรับรองสถานะโรงเรียนอีกครั้ง การประเมินรับรองสถานะจะสลับระหว่างการประเมินออนไลน์และเข้าชมโรงเรียนจริงทุกสองปีตราบเท่าที่โรงเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้นำในตัวฉัน


ขอบคุณจากคู่มือ: The Leader in Me หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse Rubric) มกราคม 2560

พิมานเด็กเชียงใหม่ กับ Lighthouse School

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ได้รับการประเมินจาก อาจารย์ยุวเรศ ภูมิวัฒน์ , คุณอดิสัย มนะเวส และ Mr.Camon Chew Mak ทีมประเมินจากหลักสูตร Leader in Me เพื่อรับรองสถานะโรงเรียนต้นแบบผู้นำ (Lighthouse School) จากสถาบัน Franklin Covey Education หน่วยงานผู้พัฒนาหลักสูตรสร้างภาวะผู้นำระดับโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้นำ Be Proactive ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ทุกคนได้ Synergize ผนึกพลังประสานความต่างเอาความสามารถที่มีของตนเองมาสร้างสรรค์งานในวันนี้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ขอชื่นชมยินดีกับผู้นำของเรา อันถือเป็นพลังใจในการทำงานเพื่อสร้างผู้นำต่อไป