ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center :
HCEC)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดตั้งศูนย์ HCEC

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital ... (Human Capital Excellence Center :
HCEC) ระยะที่ 1

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(English Literacy)

การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ-การทดสอบระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ ICT

วีดีโอและข้อแนะนำสำหรับการทำแบบทดสอบ

ประกาศรายชื่อคุณครูการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ วันที่ 12-13 กันยายน 2563

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์