ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดตั้งศูนย์ HCEC

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital ... (Human Capital Excellence Center : HCECระยะที่ 1

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์