การตลาดหมายถึง

การตลาด คือกระบวนการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด

การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้ถือหุ้น การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่า

การตลาดเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การตลาดเรียนเกี่ยวกับวิธีสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาด การบริหารการตลาด หรือ การจัดการแบรนด์ ทักษะสำคัญในการตลาดได้แก่ความรู้เรื่องลูกค้า การเล่าเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เครื่องมือการตลาด และทักษะด้านการคำนวณ  

เรียนวิชาอะไรบ้าง

การตลาดเรียนเกี่ยวกับวิธีสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาด การบริหารการตลาด หรือ การจัดการแบรนด์ ทักษะสำคัญในการตลาดได้แก่ความรู้เรื่องลูกค้า การเล่าเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เครื่องมือการตลาด และทักษะด้านการคำนวณ 

เรียนการตลาดจบไปทำงานอะไรดี

1. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner) 

   ธุรกิจสมัยใหม่มักจะเน้นการสร้างผลกำไรที่สูงสุดแต่อยู่บนความพึงพอใจของผู้บริโภคซึ่งเป็นการทำธุรกิจแบบระยะยาว (Long-Term Business) พร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในสมัยนี้ นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจึงสำคัญ และคนที่เก่งด้านการวางแผนก็มีโอกาสเติบโตสูงมาก 

2. นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst) 

    เป็นผู้ดูแลข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดทั้งหมด มีทั้งแบบ Online และ Offline เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตีความ และรายงานข้อมูลที่ได้ เพื่อนำไปวางแผนการตลาดต่อไป 

3. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) 

  เป็นผู้ที่ดูแลการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลทั้งหมดบนระบบ Internet ไม่ว่าจะเป็น Website, Social Media หรือ Application ก็ตาม เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อความได้เปรียบต่อคู่แข่งทางการตลาด ดังนั้นคนที่เก่งเรื่องการใช้ Internet รู้เรื่อง SEO สามารถวิเคราะห์ Insight Facebook ได้ แค่นี้ก็สามารถมีเงินเดือนที่สูงตั้งแต่ต้นได้เลย 

4. นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer) 

 นักการตลาดบางคนเก่งภาษาเป็นพิเศษ จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของต่างประเทศ เพื่อวางแผนกระบวนต่างๆ รวมถึงจัดแนวความคิด ตั้งราคา จัดช่องทางการจัดจำหน่าย และส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ต่างประเทศได้ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนกันเลยทีเดียว 

5. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

    คนที่ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ และเป้าหมายขององค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย พูดเก่งคุยรู้เรื่อง สื่อสารได้ครบถ้วนและเข้าใจ ทำให้แบรนด์เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม และคอยดูแลภาพลักษณ์นั้นอย่างยั่งยืน 

6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant) 

    เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดมากเป็นพิเศษ และต้องรู้ลึกรู้จริงในการตลาดแขนงนั้นๆ สามารถประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาทิศทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสูงสุดได้ 

7. นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing)

 เป็นคนที่คิดและสร้างเนื้อหาต่างๆ เพื่อสื่อสารเนื้อหาต่างๆ ในกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างประสบการณ์ร่วม สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างแบรนด์กับผู้ติดตาม รวมถึงต้องสามารถวางแผนและวิเคราะห์ Target ที่จะรับสารของเราได้ด้วย 

8. นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 

    จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งแบบ Online และ Offline อย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการออกไป เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือการกระตุ้นยอดขายให้ได้ในอนาคต รวมถึงสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องด้วย 

9. นักโฆษณา (Advertisers) 

    เป็นคนที่จะคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสื่อสารให้จูงใจและโน้มน้าวผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เป็นการกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้ด้วยเช่นกัน แต่จะเน้นไปที่การโฆษณาโดยตรง 

10. นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หลักการ ทฤษฎีการตลาด และสามารถนำเสนอ Case Study ทางการตลาดได้อย่างน่าสนใจ สามารถสอนหรือแนะนำให้ผู้อื่นให้เข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริง