สาขาการโรงแรม

สาขาการโรงแรม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ สาขาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาการโรงแรมทั้งสิ้น ประกอบไปด้วยรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง งานส่วนหน้าในโรงแรม เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม อาหารเพื่อสุขภาพ ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจโรงแรม 


สาขาการโรงแรม

เรียนจบแล้วทำอะไรบ้าง ?

🎉ส่วนการโรงแรม

พนักงานต้อนรับ

เชฟ

บาร์เทนเดอร์

บาริสต้า

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

พนักงานห้องพัก

Bellboy

แม่บ้านโรงแรม

เรียนจบการโรงแรมเเล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ด้านการท่องเที่ยว          

ไกด์

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ (Guide) คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ เพื่อชมสถานที่ต่างๆ และอธิบายความรู้ที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งตอบคำถามอื่นๆ ตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

พนักงานออกบัตรโดยสาร

เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Reservation Sales Agent) จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจองที่ให้ผู้โดยสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางแกผู้โดยสารจะเป็นทางโทรศัพท์หรือไม่ก็ตาม ข้อมูลนั้นรวมถึงการวางแผนการเดินทาง ที่ว่างบนเครื่อง ค่าโดยสาร ตารางการบิน การท่องเที่ยว การเช่ารถยนต์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับแผนการบินของผู้โดยสาร

พนักงานประสานงานท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือ Liaison Officer (LO) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่าง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หน่วยงานหรือ องค์กร ในการประชุม สัมมนา การจัด กิจกรรม ฯลฯ เป็นสื่อกลางช่วยให้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารทำความ เข้าใจกันได้

เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว / ผู้นำเที่ยว

1.จัดโปรแกรมนำเที่ยวขายโดยตรงให้ กับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทนำเที่ยวมีหน้าที่ดำเนินงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการตลาด การขาย การติดต่อธุรกิจผลิตสินค้าบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำเที่ยว โดย อาจทำเป็นลักษณะของ Package Tour หรือตามความต้องการของลูกค้า