แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นแผนกที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่นๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และมุ่งพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการเพิ่มความสามารถด้านวิชาการในเชิงอุตสาหกรรมเมื่อจบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ ในจัดการเรียนการสอนจำนวน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งได้ร่วมจัดการเรียนการสอน ดังรายการต่อไปนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
1.2 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาโลหะการ
2.2 สาขาวิชายานยนต์
2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
2.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.2 สาขาวิชาการตลาด
3.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
5.1 สาขาวิชาการโรงแรม

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.) ซึ่งได้ร่วมจัดการเรียนการสอน ดังรายการต่อไปนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
1.2 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชายานยนต์
2.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.2 สาขาวิชาการตลาด
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวศุภร ชินะเกตุ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสามารถ ค้วนเครือ
ครูประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางจันจิรา คงสาคร
ครูประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
ครูประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
ครูประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสุกฤษฏิ์ รอดทวีผล
ครูประจำหมวดวิชาพลศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจันทร์จิรา ใจดำ
ครูประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
ครูประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุพร พลการ
ครูประจำหมวดวิชาภาษาไทย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
ครูประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
ครูประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (จีน)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์