สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ จบแล้วมีงานทำ 100 %

สาขาวิชา เคมีสิ่งทอ

งานในภาคเอกชน ควบคุมการผลิต วิเคราะห์และ ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง 

พอลิเมอร์สิ งทออุตสาหกรรมโลหกรรม อุตสาหกรรม แก้วและเซรามิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอาหาร และยา ü การทํางานในภาครัฐ เพื อควบคุมการผลิต วิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติ วิทยาศาสตร์วัตถุระเบิด ยาเสพติด และอื นๆ ü เจ้าของกิจการอุตสาหกรรม ü ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค เคมีและเคมีประยุกต์ วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมสิ งทอวิศวกรรมพลังงาน วัสดุ ศาสตร์และสาขาอื่น 

นิสิตที่จบจากภาควิชาฯ สามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักวางแผนและจัดซื้อสินค้าแฟชั่น 

 ผู้จัดการสินค้าในขั้นตอนการผลิต นักพัฒนาสิ่งทอ นักออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หรือนักทดสอบสิ่งทอ เป็นต้น 

นักออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ช่วยช่างออกแบบเสื้อผ้า รับราชการ บริษัท – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักขาย(เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า – ออกแบบเสื้อผ้า และอื่นๆ


นักทดสอบสิ่งทอ 

ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ นักเคมีทั่วไป แต่จะมีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่เกี่ยวกับเคมีของเส้นใยต่างๆ ทำการศึกษาวิจัย พัฒนาวัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 อัตราเงินเดือน

รายได้ของอาชีพนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีมีรายได้ประมาณ 15,000-18,000 บาท/เดือน และระดับปริญญาโทมีรายได้ประมาณ 18,000-22,000 บาท/เดือน

เงินเดือนเฉลี่ย

18,000.00