เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

  • ฝ่ายวิชาการ

  • ฝ่ายอำนวยการ

  • ฝ่ายกิจการนักเรียน

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
ห้องเรียน Online

·เว็บไซต์กลุ่มงาน

· กลุ่มงานบุคลากร

· กลุ่มแผนงานและนโยบาย

· งานห้องสมุด

· งานอนามัยโรงเรียน

· พัฒนาผู้เรียน

· งานสวนพฤกษศาสตร์

· แนะแนว

· ผลงานครู

· วิจัยในชั้นเรียน:: รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู ::

การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2564

ในหัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2564

ในหัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้ง สร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์

ผลงานโดย : มิดมี่โปรดักชั่น คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี


วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนภู่วิทยา ทำความสะอาด อาคารสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ Carousel imageวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนภู่วิทยา ทำความสะอาด อาคารสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนภู่วิทยา ทำความสะอาด อาคารสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนภู่วิทยา ทำความสะอาด อาคารสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ https://drive.google.com/file/d/1O9Hk92bdRUr6imGTFQJvFE_NI_3NfXND/viewCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยาที่ได้รับรางวัลประกวดหนังสั้นเหรียญทอง ลำดับที่ 2 โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง "พลึงชวา"

"https://www.youtube.com/watch?v=RhHOWy2CGpQ&t=18s "


ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัชชา ศรีเเสนปาง และคุณครูอัฉริยาภรณ์ คันสนียพันธ์ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยา รับเกียรติบัตรผลคะแนนสูงสุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ / ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๓๕ ปี โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมาวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓"วันปิยมหาราช" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนเเดง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๒๐สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนเเดง จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จัดมหกรรมแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practice) รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโคราชฮอลล์ ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ร่วมส่งผลงาน คลิปวิดิโอสั้น จำนวน 3 นาที

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหา ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนภู่วิทยา

ทำความสะอาด อาคารสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโนนแดง โดยนายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ขอกราบขอบพระคุณมาณ โอกาสนี้ ค่ะ.


เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนภู่วิทยา สพม.31


วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนภู่วิทยา 2563 | Presentation Phoowitaya School 2020


วันแม่ โรงเรียนภู่วิทยา ประจำปี 2563


ครูเกษียณ ร.ร.ภู่วิทยา - อริษา คำโหมด (Official Video)


การจัดกิจกรรมลูกเสือ 4 ระบบ ประจำปี 2563 | โรงเรียนภู่วิทยา


1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม "พลึงชวา" โรงเรียนภู่วิทยา


ภู่วิทยายุคใหม่ เลิกใช้ถุงพลาสติก


BIG CLEANING DAY


พิธีบำเพ็ญกุศลนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563ณ ที่ว่าการอำเภอโนนเเดง
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนภู่วิทยา นำโดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยา รับฟังการบรรยายให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก แนวคิดในการดำเนินชีวิต ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จากศูนย์อำนวยการจังหวัด โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนภู่วิทยา ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 เวลา 10.50 น.-12.30 น.มีกิจกรรมสนุกๆมากมาย ได้แก่- กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ม.ต้น-ม.ปลาย- Library เกมถอดรหัส ม.ต้น-ม.ปลาย- กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อคำ ม.ต้น-ม.ปลาย- กิจกรรมอะไรอยู่ในไข่ในนั้น- กิจกรรมรู้รอบ ตอบได้- ลานดนตรี Library

ประกาศนโยบายคณะกรรมการนักเรียน วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563

โรงเรียนภู่วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา ที่รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคล มอบโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 29 กันยายน โรงเรียนภู่วิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การส่งเสริมการสร้างเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา ในระดับดีเยี่ยม สำหรับสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณขอขอบคุณภาพจาก โรงเรียนบุญวัฒนา 2


วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนภู่วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณัชชา ศรีแสนปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA โดยได้รับเกียรติจาก 1. นางสาวลัสดา กองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ2. นายสมาน ชูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 3. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ทางโรงเรียนภู่วิทยา จะนำข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ในวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาโรงเรียนภู่วิทยา เพื่อจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนภู่วิทยาโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21" ได้รับเกียรติจาก นางทัศนียา รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ทางโรงเรียนภู่วิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้จัดโครงการสัมมนานี้ขึ้น