เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

 • ฝ่ายวิชาการ

 • ฝ่ายอำนวยการ

 • ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป




ห้องเรียน Online

·



เว็บไซต์กลุ่มงาน

· กลุ่มงานบุคลากร

· กลุ่มแผนงานและนโยบาย

· งานห้องสมุด

· งานอนามัยโรงเรียน

· พัฒนาผู้เรียน

· งานสวนพฤกษศาสตร์

· แนะแนว

· ผลงานครู

· วิจัยในชั้นเรียน



การอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาปีการศึกษา2563Carousel imageวันที่ 25 กันยายน 2563 สภานักเรียนโรงเรียนภู่วิทยา นำโดย นางสาวสุธิดา ทนไทสง ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้แถลงนโยบายต่อผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนภู่วิทยา นำโดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยา รับฟังการบรรยายให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก แนวคิดในการดำเนินชีวิต ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จากศูนย์อำนวยการจังหวัด โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาCarousel imageCarousel imageโรงเรียนภู่วิทยา ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 เวลา 10.50 น.-12.30 น. มีกิจกรรมสนุกๆมากมาย ได้แก่ - กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ม.ต้น-ม.ปลาย - Library เกมถอดรหัส ม.ต้น-ม.ปลาย - กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อคำ ม.ต้น-ม.ปลาย - กิจกรรมอะไรอยู่ในไข่ในนั้น - กิจกรรมรู้รอบ ตอบได้ - ลานดนตรี Libraryโรงเรียนภู่วิทยา ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 เวลา 10.50 น.-12.30 น. มีกิจกรรมสนุกๆมากมาย ได้แก่ - กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ม.ต้น-ม.ปลาย - Library เกมถอดรหัส ม.ต้น-ม.ปลาย - กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อคำ ม.ต้น-ม.ปลาย - กิจกรรมอะไรอยู่ในไข่ในนั้น - กิจกรรมรู้รอบ ตอบได้ - ลานดนตรี LibraryCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


เผยเเพร่ผลงาน


ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัชชา ศรีเเสนปาง และคุณครูอัฉริยาภรณ์ คันสนียพันธ์ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยา รับเกียรติบัตรผลคะแนนสูงสุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563เวลา 09.30 น. ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ครั้งที่ 6/2563 ณ หอประชุม 35 ปี โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จัดมหกรรมแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practice) รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโคราชฮอลล์ ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ประกาศ โรงเรียนภู่วิทยา เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และตารางสอบ



เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนภู่วิทยา สพม.31


วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนภู่วิทยา 2563 | Presentation Phoowitaya School 2020


วันแม่ โรงเรียนภู่วิทยา ประจำปี 2563


ครูเกษียณ ร.ร.ภู่วิทยา - อริษา คำโหมด (Official Video)


การจัดกิจกรรมลูกเสือ 4 ระบบ ประจำปี 2563 | โรงเรียนภู่วิทยา


1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม "พลึงชวา" โรงเรียนภู่วิทยา


ภู่วิทยายุคใหม่ เลิกใช้ถุงพลาสติก


BIG CLEANING DAY






พิธีบำเพ็ญกุศลนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563ณ ที่ว่าการอำเภอโนนเเดง
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนภู่วิทยา นำโดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยา รับฟังการบรรยายให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก แนวคิดในการดำเนินชีวิต ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จากศูนย์อำนวยการจังหวัด โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนภู่วิทยา ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 เวลา 10.50 น.-12.30 น.มีกิจกรรมสนุกๆมากมาย ได้แก่- กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ม.ต้น-ม.ปลาย- Library เกมถอดรหัส ม.ต้น-ม.ปลาย- กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อคำ ม.ต้น-ม.ปลาย- กิจกรรมอะไรอยู่ในไข่ในนั้น- กิจกรรมรู้รอบ ตอบได้- ลานดนตรี Library

ประกาศนโยบายคณะกรรมการนักเรียน วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563

โรงเรียนภู่วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา ที่รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคล มอบโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 29 กันยายน โรงเรียนภู่วิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การส่งเสริมการสร้างเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา ในระดับดีเยี่ยม สำหรับสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณขอขอบคุณภาพจาก โรงเรียนบุญวัฒนา 2


วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนภู่วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณัชชา ศรีแสนปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA โดยได้รับเกียรติจาก 1. นางสาวลัสดา กองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ2. นายสมาน ชูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 3. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ทางโรงเรียนภู่วิทยา จะนำข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ในวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาโรงเรียนภู่วิทยา เพื่อจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนภู่วิทยาโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21" ได้รับเกียรติจาก นางทัศนียา รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ทางโรงเรียนภู่วิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้จัดโครงการสัมมนานี้ขึ้น