Professional Learning Community : PLC


แนวทางการดำเนินการ PLC เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน


การขับเคลื่อนกระบวนการตามแนวทางของคุรุสภา PLAN DO SEE

เป็นรูปแบบหนึ่งของ PLC ที่สามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละบริบทของโรงเรียนได้ตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็ก จนถึงโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ


PLAN

ขั้นร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อฯ วัดและประเมินผลDO

ขั้นดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้SEE

ขั้นสะท้อนคิด ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลไปพัฒนาในรอบต่อไป