การจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

นสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2565 จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

โดยครูผู้สอนและนักเรียนสามารถติดตามประกาศ และรายละเอียดของการเรียนการสอนได้ในเว็บ PCSHSCR | Online School นี้


กดที่ link ด้านล่าง ตามระดับชั้นเพื่อเข้า Google Meet (กรุณาตรวจสอบตารางเรียน ในแต่ละห้อง แต่ละวัน)

คำแนะนำ : หากนักเรียนล็อกอิน Google Meet ด้วยอีเมลโรงเรียน (xxxxxx@pcccr.ac.th) จะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ทันที

ลิงค์สำหรับการเข้าห้องการเรียนการสอน G.I.N (วันเสาร์)

ลิงค์สำหรับเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุมนุม

ลิงค์สำหรับการเข้าห้องสอนเสริม C.S.G

(ระหว่างเวลา 18.30 - 20.00 น.)