El treball cooperatiu

Saber,saber fer, saber ser i saber conviure indiquen la complexitat d’allò que ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes, que va molt més enllà d’un conjunt de coneixements acadèmics codificats i classificats. (Pujolàs, Aprendre junts alumnes diferents)

El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge. La canalla s'organitza en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns.

Treballant cooperativament

Per què treballem de forma cooperativa?


Hi ha alumnes amb tendència a copiar quan no entenen una activitat o un concepte i d'altres que mecànicament tapen el que estan fent perquè altres no copien. Ambdues actituds són poc edificants. És més educatiu que si un alumne no entén com fer alguna activitat, tingui prou confiança per preguntar a qualsevol company o companya del grup i aquest o aquesta mostri la generositat d'explicar-li-ho.

La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s'introdueixen punts de mira diferents, permeten a la canalla aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

I totes aquestes interaccions ajuden als nois i noies a establir relacions solidàries, respectar les diferents perspectives i desenvolupar habilitats socials.

Quins objectius volem aconseguir?

Els objectius que volem aconseguir a l'aula, fent que les noies i els nois facin servir el treball cooperatiu, són els següents:

 • Establir relacions solidàries entre la canalla.
 • Incrementar el rendiment de tothom.
 • Aconseguir un nivell superior de raonament.
 • Augmentar la cohesió del grup.
 • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
 • Respectar els diferents punts de vista.

Els grups a l'aprenentatge cooperatiu.

Els grups a l'aprenentatge cooperatiu han de ser d'entre 4 i 5 membres i, preferiblement, heterogenis. Per ser efectius han de durar com a mínim un trimestre, per donar temps als membres a establir els lligams i la confiança necessària per poder funcionar com a grup cooperatiu. I han de complir, seguint el model de Johnson i Johnson (1997), cinc condicions imprescindibles perquè funcionessin:

 • Interdependència positiva. La interdependència positiva es dóna quan tots els membres d'un grup persegueixen el mateix objectiu, de manera que l'èxit o el fracàs d'un membre del grup, suposa l'èxit o el fracàs de tot el grup.
 • Interacció cara a cara. Els membres del grup han de parlar entre ells, consensuar solucions, ajudar-se mutualment...
 • Responsabilitat individual i de grup. El grup persegueix un objectiu que ha d'assolir i cada membre ha de responsabilitzar-se de la seva part del treball i de contribuir, amb èxit, a aconseguir els objectius comuns.
 • Desenvolupament d'habilitats socials. A més a més dels continguts els grups han d'aprendre a resoldre conflictes, prendre decisions, crear confiança, consensuar i arribar a acords...
 • Avaluació del treball en grup. El grup ha d'avaluar com està treballant, quins aspectes han de millorar, quins aspectes positius presenten..., per tal de millorar el seu rendiment.


Com ens organitzem?

Les propostes estan encaminades al fet que els alumnes vegin per ells mateixos la importància del treball cooperatiu.

La finalitat és realitzar tot tipus de projectes i treballs de classe que englobin les àrees de llengües, medi i matemàtiques.

Ens organitzem en grup de 4 o 5 persones.

Cada persona del grup té el seu càrrec.Web

Escola Patronat Domènech- Sisè

Teresa Montenegro tutora de sisè