เว็บโซต์คุณครู

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

...รวมเว็บไซต์แสดงผลงานครู

และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูภาคภูมิ เพชรภัทรางกูร

ครูอาทิตยา สะแม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนภาพร วงค์เนียม

ครูวรรณิษา เข็มทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูกัญญา ทองใบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูบุญนำ วรพนพิพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสราวุฒิ หลักทอง

ครูประภารัตน์ เซ่งอิ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุภาศิริ อ่อนสะอาด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้