-ประกาศ-

การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในกิจกรรมที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำ ให้ทำการเบิกให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ

และส่งเล่มสรุปกิจกรรม 2 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานตามที่สังกัดอยู่ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ