วันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit ) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 - 16 มกราคม 2565 คณะครูได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้เปิดซ่องการประมูลการก่อสร้าง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง

2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย6ที่/49

3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 4ที่/49 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 พิธีเปิดกอง การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันเทพื้นซีเมนต์ ในการสร้างโรงอาหาร สถานที่กินข้าวและสนามเด็กเล่น ให้กับนักเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์