วันที่ 27 มกราคม 2566  

ผู้อำนวยการฯ และคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ที่ได้นำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำลดฝุ่นในโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เพื่อให้นักเรียนเล่นกีฬาไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

วันที่ 27 

มกราคม 2566  นายประสิทธิ์ ซิวสารี ครูผู้ช่วย ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมทั้ง 3 ท่านนายบุญนริศ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นายสุเมธ แก้วแย้ม ศึกษานิเทศก์และนางสาวจันทร์แรม พรมทา ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพต่อไป

ในวันที่ 29 มกราคม  2566
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 23 รายการ  ผลการแข่งขัน  ดังต่อไปนี้ครับ 

เหรียญทอง 9 รายการ

เหรียญเงิน 8 รายการ

เหรียญทองแดง 4 รายการ

เข้าร่วมกิจกรรม  2 รายการ

ในวันที่ 21 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  ได้ร่วมกับชุมชน  ร่วมกันปรับพื้นผิวอาคารหลังใหม่  พร้อมทั้งปรับพื้นผิวบริเวรโรงจองรถ  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พร้อมให้บริการแก่ลูก ๆ นักเรียนโรงเรีนยบ้านห้วยมุ่น

วันที่ 19 มกราคม 2566 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3 

เข้ามาตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครู  เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่  16 มกราคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 69 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"  16 มกราคม 2566  ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์  คณะครู ได้รับรางวัล กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 69  จำนวน 5 ท่าน