ตารางสอน 

ครูวนิษา  จันคะนา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนออนไลน์

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)

วิชาฟิสิกส์ 3 ม.5

วิชาฟิสิกส์ 4 ม.5

วิชาฟิสิกส์ 5 ม.6

วิชาฟิสิกส์ 6 ม.6

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.6

ผลงานนักเรียน

ครูผู้สอน

นางสาววนิษา จันคะนา

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร