Pozwólmy dzieciom zmienić świat


UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE TOLERANCJI I WARTOŚCI POCZĄWSZY OD PRZEDSZKOLA


Czas trwania: 3 lata, 1.09.2015 – 1.09.2018

Koordynator: Przedszkole Bosgardens Pedagogiska Enhert, Mondal, Szwecja

Partnerzy:

  • Zespół Szkół w Staninie – Przedszkole
  • Gratass Barnehage as , Ostfold, Norwegia
  • Tallin Meelespea, Tallin, Estonia
  • Camparella, Imola, Włochy


IX 2015 – II 2016 Przygotowanie

IX 2015 – X 2015

1. Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie.

2. Utworzenie zespołów projektowych oraz koordynatorów w każdym kraju.

3. Ustalenie zasad dotyczących budżetu.

4. 1. spotkanie w Szwecji – udział w warsztatach o dyskryminacji i prawach człowieka, opracowanie ankiety służącej do zmierzenia efektów wprowadzanych działań.


XI 2015 – II 2016

1. Utworzenie platformy komunikacyjnej (etwinning) , bloga na potrzeby projektu.

2. Przeprowadzenie badania na temat istniejących postaw, świadomości, tolerancji w każdym kraju partnerskim.

3. Dostarczenie wyników do szwedzkiego koordynatora.

4. Podpisanie umów projektowych.

5. Pozdrowienia dzieci wysłane drogą cyfrową.

6. Ewaluacja online.


III 2016 – II 2018 Wprowadzenie

OKRES 1 ETYKA I RELIGIA

III 2016 – IV 2016

- Lokalne spotkanie projektowe celem zaplanowania działań okresu 1.

- Pierwsza ewaluacja (rodzice, nauczyciele).

- Zamieszczenie na platformie działania lokalnego na platformie przez jednego/dwóch partnerów, omówienie i komentarz pozostałych partnerów.

- Wymiana dobrej praktyki przez każdego z partnerów do wypróbowania i oceny przez pozostałych.

- 2. spotkanie we Włoszech – warsztaty, badanie środowiska edukacji przedszkolnej , cz.1 .

- Przeprowadzenie lokalnego działania z udziałem rodziców.


V 2016 – VIII 2016

- Koordynator dostarcza wyniki badań, cz 1, opracowane podczas 2. spotkania, do lokalnego wdrożenia.

- Wdrożenie zmian w przedszkolach, zgodnie z kryteriami, część 1. - Pozdrowienia dzieci wysłane drogą cyfrową. - Lokalne działania upowszechniające. - Ocena działań projektowych przez dzieci. –Ewaluacja on-line okresu 1.


OKRES 2 PŁEĆ, IDENTYFIKACJA I WYRAŻANIE PŁCI

IX – XI 2016

- Spotkanie lokalne celem zaplanowania działań okresu 2. – 3. Spotkanie w Estonii - warsztaty -badanie środowiska edukacji przedszkolnej, cz. 2. – Jeden/dwóch partnerów zamieszcza na platformie zajęcia lokalne, pozostali komentują. – Przeprowadzenie lokalnego działania z udziałem rodziców. – Koordynator dostarcza wyniki badań, cz 2, opracowane podczas 3. spotkania, do lokalnego wdrożenia.


XII 2016 – II 2017

- Wdrożenie zmian w przedszkolach wg. opracowanej części 2 badań.

- Wymiana dobrych praktyk do zastosowania w przedszkolach partnerskich.

- Wymiana pozdrowień dzieci drogą cyfrową.

- Ewaluacja działań przez dzieci.

- Spotkanie lokalne podsumowujące okres 2.

- Ewaluacja online okresu 2.


OKRES 3 ORIENTACJA SEKSUALNA

III – IV 2017

- Lokalne spotkanie projektowe celem zaplanowania działań okresu 3.

- 4. Spotkanie w Norwegii – warsztaty, badanie środowiska edukacji przedszkolnej , cz.3 .

- Przeprowadzenie lokalnego działania z udziałem rodziców.

- Koordynator dostarcza wyniki badań, cz 3, opracowane podczas 4. spotkania, do lokalnego wdrożenia.


V – VIII 2017

- wdrożenie zmian w przedszkolach według opracowanej części 3 badań.

- Jeden/dwóch partnerów zamieszcza na platformie zajęcia lokalne, pozostali komentują.

- Wymiana dobrych praktyk do zastosowania w przedszkolach partnerskich.

- Wymiana pozdrowień dzieci drogą cyfrową.

- Druga ewaluacja działań ( rodzice i nauczyciele).

- Ewaluacja działań przez dzieci.

- Spotkanie lokalne podsumowujące okres 3.

- Ewaluacja online okresu 3.


OKRES 4 WIEK I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

IX – XI 2017

- Lokalne spotkanie projektowe celem zaplanowania działań okresu 4.

- Jeden/dwóch partnerów zamieszcza na platformie zajęcia lokalne, pozostali komentują.

- 5. spotkanie w Polsce – warsztaty, badanie środowiska edukacji przedszkolnej , cz.4 .

- Przeprowadzenie lokalnego działania z udziałem rodziców.

- Koordynator dostarcza wyniki badań, cz 4, opracowane podczas 5. spotkania, do lokalnego wdrożenia.


XII 2017 – II 2018

- Wdrożenie zmian w przedszkolach według opracowanej części 4 badań.

- Wymiana dobrych praktyk do zastosowania w przedszkolach partnerskich.

- Trzecia ewaluacja działań (rodzice i nauczyciele).

- Wymiana pozdrowień dzieci drogą cyfrową.

- Ewaluacja działań przez dzieci.

- Spotkanie lokalne podsumowujące okres 4.

- Dostarczenie koordynatorowi wszystkich produktów przez każdego partnera.

- Ewaluacja online okresu 4.


ZAKOŃCZENIE III 2018 – VIII 2018

- Spotkanie lokalne celem zaplanowania działań fazy końcowej.

- Tłumaczenie części A poradnika na języki partnerów.

- Cyfrowa publikacja części A.

- Lokalne działania upowszechniające (konferencje, seminaria) prezentujące projekt szerszej audiencji.

- 6. Spotkanie podsumowujące w Szwecji.

- Zakończenie projektu, opracowanie raportu końcowego.


PRODUKTY KOŃCOWE

PORADNIK – zaprojektowanie środowisk przedszkolnych; opracowanie metod badań środowisk przedszkolnych (zajęcia, przedszkolne, pozaprzedszkolne, zabawki, dokumenty oficjalne, narzędzia, książki, aplikacje…) w celu wyeliminowania dyskryminacji w obszarach:

- etyka, narodowość, religia

- płeć, identyfikacja i wyrażanie płci

- LGBT – orientacja seksualna

- wiek, niepełnosprawność


4 kroki

1. Dyskusja, omówienie kryteriów podczas warsztatów na spotkaniach międzynarodowych (powstanie 5 list).

2. Sprawdzenie wypracowanych wyników – 5 dni każda lista.

3. Sprawozdanie pisemne – co wyszło, co nie, jak rozwiązano problemy (5 dokumentów).

4. Analiza wyników ze wszystkich obszarów, ustalenie rekomendacji, opracowanie części A „Strategii wyeliminowania dyskryminacji w edukacji przedszkolnej).


ANKIETA EWALUACYJNA

4 kroki:

- wyszukanie, stworzenie ankiety – 2 dni

- testowanie, ewaluacja ankiety – 2 dni

- opracowanie rekomendacji dla koordynatora nt.ankiet

- stworzenie ankiety przez koordynatora

CZĘŚĆ A „STRATEGII…..”, zawierająca:

- listy kryteriów

- ankietę

- analizy sukcesów i porażek


CZĘŚĆ B „STRATEGII…”, zawierająca dobre praktyki z komentarzami.

BUDŻET

  1. Zarządzanie i wdrażanie projektu: 9000 euro
  2. Międzynarodowe spotkania projektowe: 4 spotkania* 4 osoby = 9200 euro (575/osoba)
  3. Produkty intelektualne (nauczyciele, trenerzy, badacze):


- O1 - 35 dni roboczych * 74 euro = 2590 euro

- O2 - 5 dni*74=370 euro

- O4 - 10 dni * 74 = 740 euro


Warsztaty C1:

- podróż: 4 osoby * 275 = 1100 euro

- zajęcia : 5 dni * 4 osoby (500/osoba) = 2000 euro


Koszty dodatkowe ( 75% ) – tłumaczenie przewodnika „ Kształtowanie środowisk edukacyjnych” na język polski.

75% z 500 euro = 375 euro

CAŁOŚĆ: 25375 euro