What is New?

NU-IRB News

News & Announcements

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course) 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องตั้งชื่อตามที่กำหนดเพื่อเข้าอบรม

ติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวธนัญญา เสริมชูธรรม โทรศัพท์ 055-968637

NU-IRB News & Announcement

Award

NU-IRB Award

NU-IRB-Accredited June 23-25,2022 

Events

Events