MP Information

MP News and Events

พิธีเปิดกิจกรรมตรุษจีน(วันไหว้เจ้า)

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโปแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับเชิญให้แสดงในพิธีเปิดกิจกรรมตรุษจีน(วันไหว้เจ้า) เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม  2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนครสวรรค์ 

พิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส  

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโปแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา  จีน ญี่ปุ่น ในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส และ ได้ร่วมกิจกรรม Cosplay , Cover dance ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์ 

สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test)  ระดับ N3 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชุติรดา สุทธิบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 (ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test) ได้ ระดับ N3

Multilingual Program Board Meeting 

คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาประชุมหารือผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 223 โรงเรียนนครสวรรค์ 

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนพหุภาษาของโรงเรียนนครสวรรค์ ในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกฤษณา  พูลเขตกิจ  นักเรียนชั้น ม.4/14

ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกันติชา สะบายแท้ ม.5/14

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ได้รับรางวัลอันดับ 4 ระดับเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพชรอร  มอร์ปูรโกร ม.5/14

ที่ได้รับรางวัล อันดับ 4 ระดับเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ

- นางสาวพิมพ์พิชชา คำศิรินันท์ ม.4/14

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น

- นางสาวชุติรดา  สุทธิบุตร   ม.5/14

- นางสาวพิมพ์มาดา  แสงแก้ว ม.6/14

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ

- นางสาวชนิดาภา  เขียวเล็ก  นักเรียนชั้น ม.5/14

- นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ  นักเรียนชั้น ม.6/14

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ หอสมุดแห่งชาติ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 

ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ หอสมุดแห่งชาติ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Language Testing and Assessment in the EFL Classroom for Foreign Teachers 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Language Testing and Assessment in the EFL Classroom for Foreign Teachers เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00- 17.00 น. ณ ห้อง E-classroom อาคารห้องสมุดคอวนิชโรงเรียนนครสวรรค์โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีครูชาวต่างชาติและครูไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 31 คน 

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน จากโครงการครูอาสาสมัครภาษาจีนรุ่นที่ 20 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน จากโครงการครูอาสาสมัครภาษาจีนรุ่นที่ 20 จำนวน 2 ท่าน เข้าเป็นครูผู้สอนโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วยความยินดียิ่ง

1. Huangli (หวงลี้) จบ Bachelor's degree Major: International Chinese Language Teachers Association (ICA) จาก Xihua University

2.Wu Xuelian (หวู เสี่ยเหลี่ยน) จบ Bachelor's degree Major: Thai language จาก Guangxi Normal University for Nationalities

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ใน รายการการแข่งขัน การออกเสียงภาษาจีน Chinese pronunciation contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 (ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ที่ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ใน รายการการแข่งขัน การออกเสียงภาษาจีน Chinese pronunciation contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์


นักเรียน MP คว้าทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพนัชกร สวนอุษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ปีการศึกษา2564 (โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ที่ได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ business administration and management ณ Southeastern Louisiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬายิงปืน MUANG NHOE SHOOTINH 2022 ประเภท ปืนสั้นอัดลม เยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี 

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์พีระ บุตรเสน่ห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 (ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬายิงปืน MUANG NHOE SHOOTINH 2022 ประเภท ปืนสั้นอัดลม เยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬายิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

Multilingual Program Camp 2022


Multilingual Program Camp 2022

28 - 30 July 2022

At Zand Morada Pattaya, Sattahip, Chon Buri, Thailand

ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงปืน 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์พีระ บุตรเสน่ห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 (ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงปืนรายการ ISSF JUNIOR WORLD CUP RIFLE PISTOL SHUL GERMANY ณ สนามกีฬายิงปินแห่งประเทศไทย ในพระบรทราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทปืนสั้นอัดลมเยาวชนชาย

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) มอบ i-Padให้กับนักเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) มอบ i-Padให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14  และ 5/14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน

เสนอผลการดำเนินโครงการ Education Hub โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) 

วันที่ 31 มีนาคม 2565  นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายวิทยา โกวิโท หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนนครสวรรค์ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ Education Hub โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) กับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่าน โปรแกรม Zoom โดยการรายงานผลครั้งนี้มีโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 12 โรงเรียน 

ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 สู่โรงเรียนนครสวรรค์

ครูวิทยา โกวิโท หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 สู่โรงเรียนนครสวรรค์ในโอกาสที่เปิดเรียน On Site เป็นวันแรก

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล " คนดี ศรี ม่วง-ขาว " 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล " คนดี ศรี ม่วง-ขาว "  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่

รางวัลด้านผู้นำ

1.นางสาวแจ๊สมิน  สวิฟท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14

รางวัลด้านการสร้างชื่อเสียง

1.นางสาวกันติชา สะบายแท้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14

2.นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14

รางวัลด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะ

1.นายพงศ์ภีระ บุตรเสน่ห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 และ 5/14 ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยใช้ข้อสอบ Oxford Test (CEFR level test: 4 skills) เมื่อวันที่ 22 และ 25 มกราคม 2565 ณ ห้อง 521 ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์  โดยผู้มีสิทธ์เข้าสอบ จะต้องผ่านการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเว้นระยะห่างพร้อมทั้งสวมหน้ากากตลอดการสอบ  

การคัดเลือกหนังสือเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 

คณะกรรมการบริหารห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อจัดซื้อและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม IT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยใช้ข้อสอบ Oxford Test (CEFR level test: 4 skills) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยใช้ข้อสอบ Oxford Test (CEFR level test: 4 skills) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้อง 521 ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์  โดยผู้มีสิทธ์เข้าสอบ จะต้องผ่านการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเว้นระยะห่างพร้อมทั้งสวมหน้ากากตลอดการสอบ 


รางวัลชนะเลิศ  กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพนัชกร สวนอาษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 (โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 มกราคม 2565 และได้เป็นตัวแทนภาค 2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีษะเกษเกมส์ ต่อไป 


พิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโปแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 521 ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ 


มุมรักการอ่าน (Reading Corner)

โครงการห้องเรียนพิเศษโปแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) จัดมุมรักการอ่าน (Reading Corner) ให้กับนักเรียนในโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน ซึ่งมีหนังสือให้นักเรียนเลือกอ่านอย่างหลากหลาย อาทิ หนังสือภาษาอังกฤษ  หนังสือภาษาจีนและหนังสือภาษาญี่ปุ่น 


โครงการครูอาสาสมัครภาษาจีน จากฮั่นปั้น ให้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์

โครงการห้องเรียนพิเศษโปแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ได้รับการสนับสนุนครูชาวจีนโครงการครูอาสาสมัครภาษาจีน จากฮั่นปั้น ให้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) ทุกห้องเรียน ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 11 มีนาคม 2565  

รางวัลชมเชย จากการแข่งขันท่องบทกวีจีนวันไหว้พระจันทร์  

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 (ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันท่องบทกวีจีนวันไหว้พระจันทร์ จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  โดยได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก


รางวัลนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นระดับออมชมเชย ประจำปี 2564

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกันติชา  สะบายแท้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 (ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา) ที่ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นระดับออมชมเชย ประจำปี 2564 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ประจำปี 2564 

โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ประจำปี 2564  อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 9,10,16,17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Google Meet  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน MP และนักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ รับเพียง 240 คนเท่านั้นครับ 

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร MP  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยครูวราภรณ์ คงหอม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร MP  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2. อาจารย์วรารักษ์ พูนวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3. ครูพจนาถ อ่องลออ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

23 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม IT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

เมื่อวันที่  15 ธ.ค. พ.ศ .2563  เวลา 12.45 น. - 15.00 น. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program ม.4/14, 5/14 และ 6/14 เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยใช้ข้อสอบของ Cambridge Assessment ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุดคอวนิช ชั้น 2 

Multilingual Program Camp 2020

มื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) จัดค่ายวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเเรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังได้เข้าชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และสวนน้ำรามายณะด้วย 

Student Quality

MP Announcement