วิทยาการคำนวน ม.5

ว32181 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

  ว 4.2      ม.4-6/1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา  โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น   อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ  การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

บทที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล