ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประชาสัมพันธ์

  • ยังไม่มีข้อมูล

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการแพทย์คลินิกและเวชศาสตร์เขตเมือง เพื่อสนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีมาตรฐาน งานวิจัยและวิชาการ ก้าวหน้า มีเอกลักษณ์ด้านเวชศาสตร์เขตเมืองพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง บุคลากรมีคุณภาพ สามัคคี มีความสุข ทำงานด้วยความเอื้ออาทรและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย