Progressionsplan for Skriftlighed på HF

Større opgaver:

November: Refleksionsopgave til PKL 1 (dansk)

Fagfagligt:

Dansk

På 1. semester arbejder du skriftligt med at redegøre for fiktions- og faktatekster, og du arbejder med at diskutere et eller flere synspunkter på en nuanceret måde.

Som forberedelse til din historieopgave lærer du om opgaveformalia, og du lærer, hvordan man skriver en større opgave på HF.

En af dine afleveringer er en afrapportering om dit første PKL-forløb i november

Engelsk

Ligesom i danskundervisningen møder du på 1. semester både fiktions- og faktatekster, og du lærer at redegøre for og diskutere teksternes synspunkter. For at du kan blive dygtig til dette, arbejder vi meget med at udvide ordforrådet. Grammatik er en væsentlig del af faget, og du vil møde opgaver med et grammatisk fokus, ofte integreret i tekstarbejdet.

Matematik

NF

I NF skal I skrive journaler og rapporter i både biologi, kemi og geografi. Der kan være forskel på, hvordan de forskellige fag griber det an, men fælles for alle tre fag er, at I skal være i stand til at udføre forsøg og indsamle data både i laboratoriet samt ude i felten og beskrive dette skriftligt. I skal lære at benytte faglige begreber og et naturvidenskabeligt sprog.

På første semester skriver du primært rapporter i et enkelt fag, men på andet semester skal du skrive tværfaglige rapporter/projekter, hvorved der kommer en større kompleksitet, da du skal vise, at du kan bruge fagbegreber, dataindsamling og metoder fra flere fag for at belyse én problemstilling.

(Næsten) alle journaler og rapporter bliver del af eksamensspørgsmål.
Større opgaver:

Uge 7: DHO - Historieopgave

Januar: Refleksionsopgave til PKL 2 (samfundsfag)

I refleksionsopgaven skal du svare på fagpakke-relaterede spørgsmål og sætte dem ind i din egen studie- og jobbanesammenhæng.

Skriftlige prøver:

Marts: Terminsprøve Matematik

Maj: Skriftlig eksamen: Matematik


Fagfagligt:

Dansk

På 2. semester ligger det skriftlige fokus primært på at redegøre for og analysere fiktionstekster. Klassen arbejder med opgavegenren ’Den analyserende artikel. ’ Du skal bl.a. analysere noveller, medie og digte i dine skriftlige afleveringer, men også forskellige medieklip, fx dokumentarfilm. Der er øget fokus på retstavning, grammatik og struktur på 2. semester.

Engelsk

På 2. semester udvider vi opgaverne til både at fokusere på redegørelse, analyse og diskussion af fakta- og fiktionstekster. Du skal bl.a. analysere noveller, taler og artikler i dine skriftlige afleveringer, men også forskellige medieklip; film og podcasts. Din viden om det engelske sprogs rolle og samfundsforhold i engelsktalende lande skal ligeledes i spil.

Ordforrådet er stadig en vigtig del, og især vægter vi fagtermer. Der er øget opmærksomhed på retstavning, grammatik og struktur på 2. semester.


Matematik

KS

I KS lærer du hvordan man kritisk indsamler, udvælger, analyserer og anvender forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale samt hvordan man udarbejder et skriftligt eksamensprodukt.

Du lærer hvordan man udarbejder en flerfaglig problemstilling og hvordan løser man den ved hjælp af samfundsfaglig teori, historisk kildeanalyse og fortolkning i religion. I det skriftlige produkt skal du finde frem til svaret på din problemstilling ved at svare på underspørgsmålene: redegør…, analyser/undersøg… og diskuter/vurder…

NF

Vi arbejder videre frem mod eksamen.

Større opgaver:

Oktober: LSO - værklæsning i dansk

Oktober: PKL 3 - praktikrefleksioner (dansk)

December: Kult - synopsisarbejde

Fagfagligt:

Dansk

På 3. semester bygger det skriftlige arbejde videre på det, du kan nu, og som en del af dit PKL-forløb og din LSO, skal du læse og analysere et værk. Derfor repeterer klassen opgaveformalia, ligesom der er øget fokus på eksamensgenrerne ’debatterende artikel’ og ’analyserende artikel.’ Dine analysekundskaber udbygges også med retorisk analyse.

Engelsk

På 3. semester bygger det skriftlige arbejde videre på det, du kan nu og derfor zoomes ind på eksamensgenrerne ‘summary’, ‘analytical essay’ og ‘discussion’. Det specifikt sproglige og grammatiske understøttes af arbejdet med ordklasser, stilistik, genrekendskab, linkers og struktur.

KS

Udarbejdelse af skriftligt eksamensprodukt – Hvad er en flerfaglig problemformulering i KS. Hvordan udarbejder man en problemstilling og hvordan løser man den ved hjælp af samfundsfaglig teori, historisk kildeanalyse og fortolkning i religion. I det skriftlige produkt skal du finde frem til svaret på din problemstilling ved at svare på underspørgsmålene: redegør…, analyser/undersøg… og diskuter/vurder…Større opgaver:

Februar- april: forberedelse af SSO

Skriftlige prøver:

Marts: Terminsprøver Dansk + Engelsk + evt. valgfag

April: SSO

Maj: Skriftlig eksamen: Dansk, engelsk + evt. valgfag


Fagfagligt:

Dansk

På 4. semester er en del af det skriftlige arbejde tilrettelagt, således det understøtter din SSO, du skal skrive i april. Der er fortsat fokus på hhv. argumenterende og analyserende artikler, så du er godt rustet til din eksamen i juni.

Engelsk

På 4. semester træner vi alle de ovenstående discipliner: tekstlæsning, ordforråd, grammatik, fagtermer og viden om samfundsforhold. Vi forfiner strategier til at kunne mestre kravene til eksamen.