ครูศศิธร อินต๊ะปัญญา

สื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การดำรงชีวิตในสังคม

การดำรงชีวิตในสังคม.pptx