ข่าวและกิจกรรมสำนักวิชาการ

ผลงานและการนำเสนอ

การทำชาผักหวาน

ม้กวาดทางมะพร้าว

ปลาอาบแดดเมืองโนนสั

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี2565

Download

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี2563

Download

คู่มือเครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์

ห้องสื่อการสอน พัฒนาครู และผู้เรียน (KM องค์กรด้านการพัฒนาผู้เรียน)

บันทึกสื่อการสอนด้วย PowerPoint ภายใน 5 นาที

การทำ PowerPoint ไปใช้บน Canva ได้อย่างไร

นำเพลงประกอบสื่อการสอนมาใช้อย่างไรไม่ผิดลิขสิทธิ์

แนะนำ OBS Studio

การตั้งค่า OBS Studio

เครื่องมือในการใช้งาน OBS Studio

การเริ่มใช้งาน OBS Studio

การเพิ่ม Scene นำเสนอบน OBS Studio

การเพิ่ม Scene นำเสนอเว็บไซต์บน OBS Studio

การบันทึกหน้าจอประกอบการสอนบน OBS Studio

การถ่ายทอดสดบน Facebook

การสร้าง Scene นำเสนอต่างๆ บน OBS Studio

การจัดการองค์ความรู้องค์กร ด้านงานวิจัย

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง