ข้อมูลการศึกษา.pdf

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง จำนวน 8 ศูนย์เครือข่าย

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอโนนสัง จำนวน 5 ศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 7 ศูนย์เครือข่าย

รายชื่อศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์เครือข่ายแยกรายโรง 16 พค62.xlsx

รายชื่อประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายชื่อประธานศูนย์เครือข่าย ฯ  ปี 2566-2568

รายชื่อประธานศูนย์ใหม่ (16.พค.66 - 16 พค.68)(3)

รายชื่อประธานศูนย์เครือข่าย ฯ  ปี 2563-2565

รายชื่อประธานศูนย์เครือข่าย(2)

ระเบียบว่าด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565

รระเบียบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา .pdf

คำสั่งเเต่งตั้งประธานศูนย์เครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คำสั่ง 669 แต่งตั้งคณะกรรมการประธานคณะกรรมก.pdf