ข้อมูลพื้นฐาน

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 207 โรง แยกเป็นโรงเรียน 202 โรง / 5 สาขา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 26,080 คน มีห้องเรียนจำนวน 1,886 ห้องเรียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 157 โรง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 50 โรง มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 23 ศูนย์เครือข่าย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,530 คน (อ่านเพิ่มเติม........)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2556

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2555

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2554

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2553

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2552

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2551

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2550

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2549

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2560

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2558

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2557

ข้อมูลที่ตั้ง รหัส พิกัด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

-->ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 10 ธันวาคม 2561

ผลสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2561

ผลสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2559

ผลสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2558

ผลสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2557

ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2561

ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2559

ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2558

ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2557

ผลสอบ ปีการศึกษา 2561

ผลสอบ ปีการศึกษา 2560

ผลสอบ ปีการศึกษา 2559

ผลสอบ ปีการศึกษา 2558

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559

คำสั่งคณะกรรมการฯ

ศูนย์ฯ เมือง 4

ศูนย์ฯ เมือง 5

ศูนย์ฯ เมือง 6

ศูนย์ฯ เมือง 7

ศูนย์ฯ เมือง 8

คำสั่งคณะกรรมการฯ

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7

คำสั่งคณะกรรมการฯ

ศูนย์ฯ โนนสัง 1

ศูนย์ฯ โนนสัง 2

ศูนย์ฯ โนนสัง 3

ศูนย์ฯ โนนสัง 4

ศูนย์ฯ โนนสัง 5

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2554

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2553

เปิดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ปีการศึกษา 2558