ข้อมูลการศึกษา.pdf

ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ ปัจจุบัน (10 มิ.ย.66)

รวมข้อมูลของโรงเรียนทุกประเภท

จำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 1.2566.xls

ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

ขยายโอกาศ.xlsx

สารสนเทศ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลประเภทโรงเรียน