บุคลากรงานแนะแนวนางสาวพรรษชล แสงระยับ

วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

วิชาที่สอน วิชาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

Contact : patsachons@nairong.ac.th

นางสาวสุนิสา วังทอง

วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

วิชาที่สอน วิชาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

Contact : sunisaw@nairong.ac.th

นางสาวนิพาดา นวนลิน

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาจิตวิทยา

วิชาที่สอน วิชาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

Contact : nipadan@nairong.ac.th