Teacher

บุคลากรงานแนะแนว


นางเปรมปรี พงษ์ประสิทธิ์

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว

วิชาที่สอน วิชาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5

Contact : prempreep@nairongschool.comนางสาวพรรษชล แสงระยับ

วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

วิชาที่สอน วิชาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 6

Contact : patsachons@nairongschool.com