ทำบุญตักบาตรสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ...  


พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ อ่านต่อ...  


ทุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...  


พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง อ่านต่อ...  


รับทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...  


KORAT PAO ESPORTS TOURNAMENT 2024 อ่านต่อ...  


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ...  


การจัดแสดงนิทรรศการโครงงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2566 อ่านต่อ...  


โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้รับการยกย่องและดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูเข้ารับเกียรติบัตร การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

การแข่งขันกีฬา อบจ. นครราชสีมา แบดมินตันคัพ ครั้งที่ 1 

วันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ TERMINAL21 KORAT

นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

นายปรเมศ เสาแก้ว

นายศุภวิท บุญทา

เด็กชายปิยะวัฒน์ ตันติวัชราชัย

ผู้ฝึกสอน คุณครูสุรศักดิ์ ขนาดกลาง

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเมืองยางศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา 

 

ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระดับส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 

การแข่งขันเดาะฟุตบอล เด็กชายวชิรวิชญ์ เลาะกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

คะเเนนรวม อันดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

KORAT PAO E-Sports ประจำปี 2566

การแข่งขัน Free Fire ทีม MYS

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายชิติพัทธ์ นวลไธสง

เด็กชายวุฒิภัทร จันทร์สิงห์

เด็กชายกีรติ ฉิมมา

เด็กชายจิรพัฒน์ น้ำใส

เด็กชายกิตติกูล นาคา

การแข่งขัน PUBG Mobile ทีม MYS 

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 3

นายสหชาติ โง้นสูงเนิน

นายวรากร แหวนมุข

นายณัฐวุฒิ นาจาน

นายนันทวัฒน์ เบิกบาน

นายก้องเกียรติ แก้วมูลเมือง 

การอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ... 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2567 อ่านต่อ... 

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อพิจารณารการใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) อ่านต่อ... 

การอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา (ว. PA) สู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4 อ่านต่อ... 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2567 อ่านต่อ... 

การอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา (ว. PA) สู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3 อ่านต่อ... 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 อ่านต่อ... 

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน ว.PA โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 อ่านต่อ... 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ วPA" อ่านต่อ... 

พิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสัมฤทธิ์ เชือนไธสง อ่านต่อ... 

โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านต่อ... 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยาง จากชั้นโท เป็นชั้นเอก อ่านต่อ... 

วางพวงหรีดเคารพศพคุณย่าหนูแดง สียางนอก ผู้ปกครองของ เด็กชายปฎิภาณ สียางนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 อ่านต่อ... 

ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพนายศุภกร พาภักดี อ่านต่อ... 

วางพวงหรีดเคารพศพนายศุภกร พาภักดี อำเภอบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ... 

วางพวงหรีดเคารพศพคุณปราณี เบียดนอก บ้านหนองไม้ตาย อ่านต่อ... 

วางพวงหรีดเคารพศพคุณแฉล้ม ไพลดำ บ้านทุ่งสว่าง อ่านต่อ... 

วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อเฉลิม สุวรรณรักษ์ บ้านทุ่งสว่าง อ่านต่อ...